Kontakty

Sídlo:
Consumer Finance Holding, a. s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok

Korešpondenčná adresa:
Consumer Finance Holding, a. s.
Ul. 29. augusta 3
058 01 Poprad

IČO: 35 923 130
DIČ: 2021981797
IČ pre DPH: SK7020000207

Infolinka: 0850 111 484
Email: info@cfh.sk

Zapísaná:
- v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č.10315/P
- v registri veriteľov, ktorý vedie Národná banka Slovenska.

Samostatný finančný agent reg. číslo 5644 v sektore:
1. poistenia alebo zaistenia,
2. prijímania vkladov,
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Consumer Finance Holding, a.s. vykonáva:
- sprostredkovanie úverov a finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov výlučne   s jedným veriteľom, ktorým je VÚB, a.s.
- finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia s viacerými poisťovňami

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. umožňuje klientom uplatniť a vybaviť reklamáciu na základe platného Reklamačného poriadku, ktorý nájdete TU.

Základné informácie o právach spotrebiteľa a riešení sporov v spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. nájdete TU.