18. 1. 2016

Zodpovednej regulácie sa nebojíme - licenciu sme získali

Nebankové spoločnosti môžu poskytovať úvery len vtedy, ak majú licenciu od Národnej banky Slovenska (NBS). Túto podmienku zaviedla novela zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách z dielne Ministerstva financií SR. Podľa nej nebankové subjekty od 1.septembra 2015 podliehajú dohľadu NBS a peniaze môžu požičiavať iba ak majú licenciu. 

Cieľom novely bolo pripraviť opatrenia, ktoré prispejú k väčšej transparentnosti a kontrole pri poskytovaní nebankových spotrebiteľských úverov. Zároveň sa ňou podarilo vyčistiť trh od nepoctivých hráčov. Veď kým do konca augusta 2015 poskytovalo nebankové pôžičky 252 subjektov, po zavedení licencie sa ich počet zredukoval na 23 zodpovedných spoločností s licenciou, medzi ktoré patrí aj Consumer Finance Holding, a.s. (aktuálny zoznam veriteľov nájdete na stránke www.nbs.sk)


Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ) zmeny, ktoré priniesla novela zákona, víta. Predpokladá, že prinesie vyššiu ochranu spotrebiteľov a taktiež prispeje k zlepšeniu reputácie celého sektora. Zároveň dodáva, že splnenie podmienok na získanie licencie bolo náročné a u viacerých spoločností si vyžiadalo aj úpravy interných procesov, či organizačnej štruktúry. Zásadnými požiadavkami bolo: 
  • preukázanie posudzovania platobnej schopnosti klientov,
  • postupy pri riešení nesplácania poskytnutého úveru či
  • systém vybavovania reklamácií.

Subjekty, ktoré licenciu nezískali, nemôžu od 1.9.2015 poskytovať pôžičky, išlo by o trestný čin nedovoleného podnikania. Dobiehať im budú už len zmluvy uzatvorené v predchádzajúcom období.